Прехвърляне на акредитирана сертификация

Прехвърляне на сертификацията е признаването на съществуваща и валидна сертификация на система за управление, дадена от един акредитиран орган по сертификация, от друг акредитиран орган по сертификация, с цел да издаде собствена сертификация (трансфер). На база на това признаване, новият Орган за сертификация издава сертификат от свое име.

Независимо от причините, за да се направи трансфер на сертификация, организацията, чийто сертификат ще бъде трансфериран, попълва Заявка за трансфер на сертификация.