Διαπιστευμένη Μεταφορά Πιστοποίησης

Μεταβίβαση πιστοποίησης είναι η αναγνώριση μιας υπάρχουσας και έγκυρης πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης, που παρέχεται από έναν διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σε έναν άλλο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, προκειμένου να εκδώσει τη δική του πιστοποίηση (μεταβίβαση). Βάσει αυτής της αναγνώρισης, η νέα Αρχή Πιστοποίησης εκδίδει πιστοποιητικό για λογαριασμό της.
Ανεξάρτητα από τους λόγους, για να γίνει μεταφορά πιστοποίησης, ο οργανισμός του οποίου θα μεταβιβαστεί το πιστοποιητικό συμπληρώνει ένα αίτημα μεταφοράς πιστοποίησης.

  Κατεβάστε τη φόρμα αίτησης για μεταφορά πιστοποιητικού