Attestation and Certification

Dedal Attestation and Certification

WE PROVE QUALITY

Dedal - Attestation and Certification Ltd.

What's new?

SIGNATEKMA сертифицира продукт за пътна маркировка по EAD 230011-00-0106

Сертификация на строителни продукти

„Дедал – оценяване и сертификация” ООД е нотифицирано лице No. 1922 от регистъра на Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгл. eвропейските технически спецификации и лице за оценяване на строителни продукти, съгл. изискванията на българското законодателство. ОТВОРИ

Сертификация на системи за управление по ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001

„Дедал – оценяване и сертификация” ООД е акредитиран от Изпълнителна агенция на Българска служба за акредитация като Орган по сертификация на системи за управление със Сертификат № 13 ОССУ. Органът оценява съответствие с международни стандарти за управление. ОТВОРИ

Контрол на площадки за игра

„Дедал – оценяване и сертификация” ООД е акредитирана като Орган за контрол от вида А с Акредитация № 299 ОКА на Българска служба за акредитация. Органът контролира устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола. ОТВОРИ