Attestation and Certification

Dedal Attestation and Certification

WE PROVE QUALITY

Dedal - Attestation and Certification Ltd.

What's new?

Инж. Анна Василева и инж. Мирена Свирецова от Дедал с екипа на Солид Билд Груп по време на одита.

Сертификация на строителни продукти

„Дедал – оценяване и сертификация” ООД е нотифицирано лице No. 1922 от регистъра на Европейската комисия за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгл. eвропейските технически спецификации и лице за оценяване на строителни продукти, съгл. изискванията на българското законодателство. ОТВОРИ

Сертификация на системи за управление по ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001

„Дедал – оценяване и сертификация” ООД е акредитиран от Изпълнителна агенция на Българска служба за акредитация като Орган по сертификация на системи за управление със Сертификат № 13 ОССУ. Органът оценява съответствие с международни стандарти за управление. ОТВОРИ

Контрол на площадки за игра

„Дедал – оценяване и сертификация” ООД е акредитирана като Орган за контрол от вида А с Акредитация № 299 ОКА на Българска служба за акредитация. Органът контролира устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола. ОТВОРИ