Процес на сертификация

 Process of Certification Dedal Attestation & Certification

След подаване на заявление за сертификация и сключване на договор, със заповед се назначава оценителски екип, чийто състав се съгласува с възложителя. Следващият етап е първоначалният одит на системата за производствен контрол.

система 1+/1 (схема 7 и 8)

система 2+ (схема 6)

бетон

добавъчни материали

При системи 1+ и 1 (схема 7 и 8), по време на първоначалния одит се вземат проби за първоначално изпитване на типа на продукта. Докладът с предложение за сертификация се изготвя от Експерт - оценител на база резултатите от одита и протоколите от първоначалното изпитване на типа. Сертификатът се подписва от Управителя на “Дедал - оценяване и сертификация” ООД. Въз основа на получения сертификат, производителят издава декларация за експлоатационни показатели или за съответствие и има право да маркира предлаганите от него продукти.

При система 1+ (схема 8)“Дедал - оценяване и сертификация” ООД извършва периодично изпитване на образци при надзорен одит и извъннадзорно изпитване.

Постоянен контрол:
Постоянният контрол се осъществява чрез надзорни одити при системи 1+, 1 и 2+ (схема 6, 7 и 8). Периодичността се определя от стабилността на технологичния процес при производството на продукта.

Периодично изпитване на образци:
При оценяване на съответствието на продукт по система 1+, периодично се вземат образци от сертифицирания продукт за потвърждаване на декларираните експлоатационни показатели.

Отговорност на производителя по система 1+(8) 1(7) 2+(6) 3 4
Внедрена Система за Производствен Контрол (СПК)
Първоначално изпитване на типа продукт от производителя
Първоначални изпитвания на типа продукт от независима нотифицирана лаборатория        
Декларация за експлоатационни показатели
Отговорност на "Дедал - Оценяване Сертификация" ООД по система 1+(8) 1(7) 2+(6) 3 4
Първоначален одит на производството и Системата за Производствен Контрол (СПК)    
Първоначални изпитвания на типа продукт      
Контролни изпитвания        
Сертификат за съответствие    
Надзорни одити