Декларация за безпристрасност

                                                                                                ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
                                                                              ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

Ние от Направление Сертификация на строителни продукти към „ДЕДАЛ-ОС“ ООД извършваме оценяване на продукти, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011, Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и стандарти като:
•    Прилагаме  процедури в съответствие с изискванията на ЕN ISO/IEC 17021-1:2015 и ЕN ISO/IEC 17065;2012 , като се спазват и всички допълнителни норми и изисквания, свързани с процеса на сертификация на продукти/СПК
•    Гарантираме еднакво отношение към всички клиенти. Услугата е достъпна за всички клиенти няма да извършва преференциално обслужване под никаква форма. Не ограничаваме достъпа на заявители чрез въвеждане на ограничителни финансови и/или дискриминиращи правила,  и прилагане на различни критерии при сертификация на продукти/ СПК;
•    Сертификацията не е по-опростена, по-лесна, по-бърза или по-евтина, ако е използвана определена консултантска организация.
•    Включваме в екипите за оценяване служители с необходимата компетентност и гарантираме обективността на своите действията
•    Спазваме поверителността на получената информация.
•    Разбираме важността на безпристрастността при извършването на дейностите по оценяване и сертификация и затова:
-    Идентифицираме, анализираме, документираме и управляваме потенциални конфликти на интереси, произтичащи от оценяването съответствието на продукти със съществените изисквания за безопасност и от взаимовръзките;
-    Не предоставяме сертификация на продукти когато съществува риск от компрометиране на безпристрастността, който не може да бъде елиминиран
-    Няма да предлагаме и да предоставяме консултантски услуги, свързани с разработването на системи за производствен контрол и/или системи за управление на качеството;
-    Не допускаме представяне или предлагане на дейностите си като свързани с дейностите на дадена консултантска организация, както и декларации или внушения от страна на консултантска организация, че процесът на сертификация ще бъде по-лесен, по-опростен, по-бърз или по-евтин, ако се избере като ЛОС само „Дедал - ОС” ООД.
-    Няма да оценяване съответствието на продукти със съществените изисквания за безопасност на клиент, който е ползвал консултации или вътрешни одити, за същия продукт, когато взаимоотношенията между консултанта и органа по сертификация създават неприемлива заплаха за безпристрастността преди да са изминали две години;
-    Сертификационните дейности са структурирани и управлявани така, че да се гарантира безпристрастност
-    Нашия персонал (вътрешен или външен) или комисии, които биха могли да повлияят на сертификационните дейности, действат безпристрастно.
-    Няма да включваме в процесите по оценяване и сертификация външни лица (одит, преглед, вземане на решение), които са предоставяли консултация на съответния клиент и/или са извършвали вътрешни одити преди по-малко от две години

За предотвратяване възникването на конфликт на интереси в резултат на предвидената сертификация или взаимовръзките, преди започване на всяка процедура по оценяване и сертификация, членовете на екипите за оценяване подписват Декларации за запазване на безпристрасността 
-    не са проектант, производител, монтажник, дистрибутор или поддръжка на сертифицирания продукт;
-    не са предлагали или предоставяли консултации на съответния клиент през последните две години;
-    не са  предлагали или предоставяли консултации по системи за управление или вътрешно одитиране на съответния клиент през последните две години, където сертификационната схема изисква оценяване на системата за управление на клиента
-    да разкрият всяка позната на тях ситуация, която може да въвлече тях или сертификационния орган в конфликт на интереси
Ръководството на „ДЕДАЛ-ОС“ ООД в лицето на Управителите:
•    Декларира, че „ДЕДАЛ-ОС“ ООД не предлага, не произвежда строителни продукти, не предлага и не предоставя консултации на своите клиенти;
•    Съдейства за недопускане на натиск от страна на външни лица или организации по отношение на дейностите по оценяване съответствието на продукти със съществените изисквания за безопасност;
•    Няма да допусне конфликт на интереси в резултат на финансов или морален натиск от страна на ръководството върху членовете на екипите за оценяване
•    Не получава финансова подкрепа, различна от продажбите на своите услуги;
•    Поема отговорност и контролира качеството при изпълнение на дейностите по оценяване съответствието на продукти със съществените изисквания за безопасност
•    Прилага механизъм за предотвратяване предоставянето на сертификационни услуги, засягащи доверието в сертификацията и анализира на прегледа от ръководството обратна информация от механизма за спазване на безпристрастност.
Декларацията е обявена, разбрана и поддържани  на всички нива в организацията и се прилагат от всички служители в Направление „Сертификация на строителни продукти” към „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” ООД.
  
                                                                                                                                                                                            Управители:
                                                                                                                                                                                            инж. Анна Василева    /п/    
                   
                                                                                                                                                                                            арх. Галина Василева     /п/