مشخصات

  .ددال شرکت خانوادگی که در سال 2003 تاسیس شده است. در زمینه خدمات صدور گماهینامه مجوز و مشاوره کار می کنی
در حال حاضر ما اورگان شماره 1922 که براساس  الزامات مقررات   305/2011 اتحادیه اروپا با این شماره نزد کمیسیون اروپا برای ارزیابی و تایید تداوم 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001 عملکرد محصولات ساخت و ساز ثبت شده و اورگان معتبر نزد اداره خدمات تعیین اعتبار در بلغارستان برای صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

مشتریان ما تولیدکنندگان محصولات ساختمانی در بیش از 50 کشور جهان هستند.

Dedal A&C map