تیم ما

در شرکت ددال متخصصان با تجربه که صلاحیت و حرفه و   خصوصیات شخصی لازم  را دارند،. کارکنان ما آگاه و انعطاف پذیر هستند. تجربه سالهای  
.طولانی را داریم و از یادگیری دانش نمی ترسیم

eng. Anna Vasileva
مدیر/بازرس
arch. Galina Vasileva
مدیر/بازرس
eng. Nadriyana Vasileva
نماینده کیفیت
eng. Katya Angelova
بازرس/کارشناس فنی
eng. Svetlana Spasova
رئيس قسم "شهادة نظم الإدارة"
Mario Bratovanov
رئیس بخش - بدنه بازرسی نوع A
eng. Dafina Valasopulo
بازرس/کارشناس فنی
eng. Ivaylo Gugalov
بازرس/کارشناس فنی
eng. Veselina Popova
بازرس/کارشناس فنی
Fevzi Yumer
بازرس
eng. Stoyanka Kapralova
مدقق جودة
Katya Mileva
بازرس
Maria Dimova
حسابرس داخلی
Mirena Sviretsova
المدقق / المفتش المعايير الفنية
eng. Neno Nedyalkov
بازرس
arch. Ljubima Karacheva
کارشناس فنی / بدنه بازرسی نوعA
eng. Shawn Yang
بازرس
eng. Daniela Stankova
حسابرس کیفیت
eng. Svetlana Georgieva
متخصص کیفیت
eng. Nina Anastasova
بازرس
eng. Aleksandar Pandov
حسابرس کیفیت
Atila Kyuchukov
بازرس/کارشناس فنی
Konstantin Kondov
بازرس/کارشناس فنی
Konstantina Nikolova
مسئول فنی
еng. Bozhidar Shterev
ممیز، مامور رسیدگی
به تیم ما بپیوند
حسابرس / کارشناس فنی