آموزش

شرکت "ددال - ارزیابی و صدور گواهینامه" با مسئولیت محدود دارای امکانات و تجهیزات لازم می باشد و در زمینه مدیریت کیفیت و ارزیابی از 

.محصولات ساخت و ساز آموزش می دهد. آموزش را می توان در صورت درخواست مشتری سازماندهی کرد

Training in Dedal A&C