Katya Mileva

بازرس

نمایه:
کارشناس ارشد جغرافیا
حسابرس اصلی برای ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO 39001 و ISO 45001 (OHSAS 18001)

زبان های خارجی:
انگلیسی و بلغاری