Πιστοποίηση με ISO 3834 και κατάρτιση διαδικασιών συγκόλλησης WPQR

Στο εύρος της διαπίστευσης για την πιστοποίηση των προϊόντων της Dedal περιλήφθηκε η πιστοποίηση ποιότητας κατά τη συγκόλληση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ISO 3834 και της κατάρτισης των διαδικασιών συγκόλλησης (WPQR).

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 στο εύρος της διαπίστευσης για την πιστοποίηση των προϊόντων της «Dedal - Εκτίμηση και πιστοποίηση» ΕΠΕ περιλήφθηκε η πιστοποίηση ποιότητας κατά τη συγκόλληση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ISO 3834 και της κατάρτισης των διαδικασιών συγκόλλησης (WPQR).

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός «Βουλγάρικη Υπηρεσία Διαπίστευσης» - ΕΟ «ΒΥΔ» είναι συμβαλλόμενο μέρος στις πολυμερείς συμφωνίες του IAF (International Accreditation Forum) και της EA και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο διαπίστευσης της ΕΟ «ΒΥΔ» αναγνωρίζονται διεθνώς.

Το πλήρες πεδίο εφαρμογής της νέας διαπίστευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα και πρότυπα:

Προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία​
Νομοθετική πράξη / Πρότυπο / Τεχνικές προδιαγραφές​
1.
Καμινάδες, εξαρτήματα ή μπλοκ για καμινάδες;
Πιστοποίηση βάση EN 1457-1
Πιστοποίηση βάση EN 1457-2
Πιστοποίηση βάση EN 1806
Πιστοποίηση βάση EN 1856-1
Πιστοποίηση βάση EN 1856-2
Πιστοποίηση βάση EN 1857
Πιστοποίηση βάση EN 1858+A1
Πιστοποίηση βάση EN 12446
Πιστοποίηση βάση EN 13063-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13063-2+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13069
Πιστοποίηση βάση EN 13084-5
Πιστοποίηση βάση EN 13084-5 /AC
Πιστοποίηση βάση EN 13084-7
Πιστοποίηση βάση EN 14471+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13063-3
Πιστοποίηση βάση EN 14989-1
Πιστοποίηση βάση EN 14989-2
2.
Προϊόντα γύψου
Πιστοποίηση βάση БДС EN 13815
3.
Ρουλεμάν κατασκευών
Πιστοποίηση βάση EN 1337-3
Πιστοποίηση βάση EN 1337-4
Πιστοποίηση βάση EN 1337-5
Πιστοποίηση βάση EN 1337-6
Πιστοποίηση βάση EN 1337-7
Πιστοποίηση βάση EN 1337-8
Πιστοποίηση βάση EN 15129
4.
Προϊόντα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς, πυρόσβεσης (σταθερά), ελέγχου της πυρκαγιάς και του καπνού και πρόληψη έκρηξης, επιβραδυντικά φωτιάς, προϊόντα σφράγισης και πυρασφάλειας 
Πιστοποίηση βάση EN 54-3
Πιστοποίηση βάση EN 54-3/A1
Πιστοποίηση βάση EN 54-3/A2
Πιστοποίηση βάση EN 54-3
Πιστοποίηση βάση EN 54-23
Πιστοποίηση βάση EN 12094-12
Πιστοποίηση βάση EN 14604
Πιστοποίηση βάση EN 54-21
Πιστοποίηση βάση EN 12094-13
Πιστοποίηση βάση EN 12094-13/AC
Πιστοποίηση βάση EN 54-2
Πιστοποίηση βάση EN 54-2/A1
Πιστοποίηση βάση EN 54-16
Πιστοποίηση βάση EN 12094-1
Πιστοποίηση βάση EN 12259-3
Πιστοποίηση βάση EN 12259-3/A1
Πιστοποίηση βάση EN 12259-3/A2
Πιστοποίηση βάση EN 14339
Πιστοποίηση βάση EN 14384
Πιστοποίηση βάση EN 671-1
Πιστοποίηση βάση EN 671-2
Πιστοποίηση βάση EN 12094-8
Πιστοποίηση βάση EN 12094-4
Πιστοποίηση βάση EN 12094-5
Πιστοποίηση βάση EN 54-18
Πιστοποίηση βάση EN 54-24
Πιστοποίηση βάση EN 54-25
Πιστοποίηση βάση EN 54-11+A1
Πιστοποίηση βάση EN 12094-3
Πιστοποίηση βάση EN 12094-11
Πιστοποίηση βάση EN 12094-2
Πιστοποίηση βάση EN 12094-6
Πιστοποίηση βάση EN 12094-7
Πιστοποίηση βάση EN 12094-7/A1
Πιστοποίηση βάση EN 12259-1+A1/A2
Πιστοποίηση βάση EN 12259-1+A1/A3
Πιστοποίηση βάση EN 12101-1
Πιστοποίηση βάση EN 12101-1/A1
Πιστοποίηση βάση EN 12101-10
Πιστοποίηση βάση EN 12101-10/AC
Πιστοποίηση βάση EN 54-4
Πιστοποίηση βάση EN 54-4/A1
Πιστοποίηση βάση EN 54-4/A2
Πιστοποίηση βάση EN 12101-6
Πιστοποίηση βάση EN 12094-10
Πιστοποίηση βάση EN 54-17
Πιστοποίηση βάση EN 12101-2
Πιστοποίηση βάση EN 12101-3
Πιστοποίηση βάση EN 12101-3
Πιστοποίηση βάση EN 54-5
Πιστοποίηση βάση EN 54-5/A1
Πιστοποίηση βάση EN 54-7
Πιστοποίηση βάση EN 54-7/A2
Πιστοποίηση βάση EN 54-10
Πιστοποίηση βάση EN 54-10/A1
Πιστοποίηση βάση EN 54-12
Πιστοποίηση βάση EN 54-13
Πιστοποίηση βάση EN 54-20
Πιστοποίηση βάση EN 12094-9
Πιστοποίηση βάση EN 12259-4
Πιστοποίηση βάση EN 12259-4/A1
Πιστοποίηση βάση EN 12259-5
Πιστοποίηση βάση EN 12259-2
Πιστοποίηση βάση EN 12259-2/A1
Πιστοποίηση βάση EN 12259-2/A2
Πιστοποίηση βάση EN 12101-7
Πιστοποίηση βάση ЕN 12101-8
Πιστοποίηση βάση EN 15650
5.
Προϊόντα οδοποιίας και οδικής σήμανσης
Πιστοποίηση βάση EN 40-4
Πιστοποίηση βάση EN 40-5
Πιστοποίηση βάση EN 40-6
Πιστοποίηση βάση EN 40-7
Πιστοποίηση βάση EN 1423
Πιστοποίηση βάση EN 1423/AC
Πιστοποίηση βάση EN 1463-1
Πιστοποίηση βάση EN 1317-5+A2
Πιστοποίηση βάση EN 12966
Πιστοποίηση βάση EN 12899-3
Πιστοποίηση βάση EN 12352
Πιστοποίηση βάση EN 12368
Πιστοποίηση βάση EN 12899-2
Πιστοποίηση βάση EN 12899-1
Πιστοποίηση βάση EN 13108-1
Πιστοποίηση βάση EN 13108-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13108-2
Πιστοποίηση βάση EN 13108-3
Πιστοποίηση βάση EN 13108-4
Πιστοποίηση βάση EN 13108-5
Πιστοποίηση βάση EN 13108-5/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13108-6
Πιστοποίηση βάση EN 13108-7
Πιστοποίηση βάση EN 12591
Πιστοποίηση βάση EN 13808
Πιστοποίηση βάση EN 13808/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13924-1
Πιστοποίηση βάση EN 13924-2
Πιστοποίηση βάση EN 14023
Πιστοποίηση βάση EN 14023/NA
Πιστοποίηση βάση EN 15322
Πιστοποίηση βάση EN 15322/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14695
Πιστοποίηση βάση EN 14695/NA
Πιστοποίηση βάση EN 12271
Πιστοποίηση βάση EN 12273
Πιστοποίηση βάση EN 1871
6.
Σετ από μη υποστηρικτικά τοιχώματα πρόσοψης
Πιστοποίηση βάση EN 13830
Πιστοποίηση βάση EN 13830/NA
7.
Γεωπροϊόντα - γεωσυνθετικά, γεωυφάσματα, γεωσχάρες, γεωμεμβράνες και γεωπλέγματα
Πιστοποίηση βάση EN 13254+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13255+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13256+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13249+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13249+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13250+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13251+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13251+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13252+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13252+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13253+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13257+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13265+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13361
Πιστοποίηση βάση EN 13362
Πιστοποίηση βάση EN 13491
Πιστοποίηση βάση EN 13492
Πιστοποίηση βάση EN 13493
Πιστοποίηση βάση EN 15381
Πιστοποίηση βάση EN 15381/NA
Πιστοποίηση βάση EN 15382
8.
Προϊόντα ξυλείας, εξαρτήματα για ξύλινες κατασκευές και συνδετικά μέσα για αυτά
Πιστοποίηση βάση EN 14081-1
Πιστοποίηση βάση EN 14250
Πιστοποίηση βάση EN 14229
Πιστοποίηση βάση EN 14374
Πιστοποίηση βάση EN 14080
Πιστοποίηση βάση EN 15497
Πιστοποίηση βάση EN 13986+A1
9.
Πλάκες σύνδεσης, διάτρητες πλάκες, πλάκες νυχιών και άλλα.
Πιστοποίηση βάση EN 14545
10.
Τσιμέντο, ασβέστη και άλλα υδραυλικά υλικά σύνδεσης
Πιστοποίηση βάση EN 197-1
Πιστοποίηση βάση EN 197-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14216/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14216
Πιστοποίηση βάση EN 15743
Πιστοποίηση βάση EN 15743/NA
Πιστοποίηση βάση EN 15743+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14647
Πιστοποίηση βάση EN 413-1
Πιστοποίηση βάση EN 413-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 206
Πιστοποίηση βάση EN 206/NA
Πιστοποίηση βάση EN 459-1
Πιστοποίηση βάση EN 13282-1
Πιστοποίηση βάση EN 13282-1/NA
11.
Προϊόντα τοιχοποιίας
Πιστοποίηση βάση EN 998-2
Πιστοποίηση βάση EN 998-2/NA
Πιστοποίηση βάση EN 771-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 771-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-2/NA
Πιστοποίηση βάση EN 771-2+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-3/NA
Πιστοποίηση βάση EN 771-3+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-4 /NA
Πιστοποίηση βάση EN 771-4+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-5/NA
Πιστοποίηση βάση EN 771-5+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-6:2011/NA
Πιστοποίηση βάση EN 771-6+A1
Πιστοποίηση βάση EN 15824
12.
Δάπεδα
Πιστοποίηση βάση EN 14342
Πιστοποίηση βάση EN 15285
Πιστοποίηση βάση EN 14041
Πιστοποίηση βάση EN 14041/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14904
Πιστοποίηση βάση EN 13813
Πιστοποίηση βάση EN 13454-1
13.
Προϊόντα μετάλλου, εξαρτήματα για μεταλλικές κατασκευές και συνδετικά μέσα για αυτά
Πιστοποίηση βάση EN 10025-1
Πιστοποίηση βάση EN 10025-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 10080
Πιστοποίηση βάση EN 10130
Πιστοποίηση βάση EN 10210-1
Πιστοποίηση βάση EN 10210-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 10219-1
Πιστοποίηση βάση EN 10219-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 15088
Πιστοποίηση βάση EN 15088/NA
Πιστοποίηση βάση EN 10088-4
Πιστοποίηση βάση EN 10088-5
Πιστοποίηση βάση EN 10340
Πιστοποίηση βάση EN 1090-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 1090-1+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 10343
Πιστοποίηση βάση EN 15048-1
Πιστοποίηση βάση EN 15048-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13479
Πιστοποίηση βάση EN 14399-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14399-1
Πιστοποίηση βάση BDS4758
Πιστοποίηση βάση BDS 9252
Πιστοποίηση βάση EN 598+A1
Πιστοποίηση βάση EN 10255+A1
Πιστοποίηση βάση EN ISO 3834-1
Πιστοποίηση βάση EN ISO 3834-2
Πιστοποίηση βάση EN ISO 3834-3
Πιστοποίηση βάση EN ISO 3834-4
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15607
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15609-1
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15609-2
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15609-3
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15609-4
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15609-5
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15609-6
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15610
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15611
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15612
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15613
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-1
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-2
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-3
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-4
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-5
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-6
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-7
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-8
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-9
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-10
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-11
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-12
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-13
Πιστοποίηση βάση EN ISO 15614-14
14.
Κάλυψη σκεπών, φωτισμός οροφής, φεγγίτες και βοηθητικά προϊόντα
Πιστοποίηση βάση EN 534+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14964
Πιστοποίηση βάση EN 14509
Πιστοποίηση βάση EN 1873
Πιστοποίηση βάση EN 14963
Πιστοποίηση βάση EN 490
Πιστοποίηση βάση EN 492
Πιστοποίηση βάση EN 494+A1
Πιστοποίηση βάση EN 1013+A1
Πιστοποίηση βάση EN 12467
Πιστοποίηση βάση EN 1344/AC
Πιστοποίηση βάση EN 1344
Πιστοποίηση βάση EN 13245-2
Πιστοποίηση βάση EN 13245-2/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14411
Πιστοποίηση βάση EN 14411/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14783
Πιστοποίηση βάση EN 14915
Πιστοποίηση βάση EN 15286
Πιστοποίηση βάση EN 16153+A1
15.
Προϊόντα φινιρίσματος εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων και οροφών, συστήματα εξωτερικής επένδυσης τοίχων
Πιστοποίηση βάση EN 14716
Πιστοποίηση βάση EN 13964
Πιστοποίηση βάση EN 13964/NA
Πιστοποίηση βάση EN 438-7
Πιστοποίηση βάση EN 15102+A1
16.
Συμπληρωματικά υλικά
 
Πιστοποίηση βάση EN 12620+A1
Πιστοποίηση βάση EN 12620+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13043
Πιστοποίηση βάση EN 13043+AC
Πιστοποίηση βάση EN 13043+AC/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13055-1
Πιστοποίηση βάση EN 13055-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13055-2
Πιστοποίηση βάση EN 13055-2/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13139
Πιστοποίηση βάση EN 13242+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13242+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13383-1
Πιστοποίηση βάση EN 13383-1+AC
Πιστοποίηση βάση EN 13450
Πιστοποίηση βάση EN 13450+AC
17.
Προϊόντα και συστήματα/σετ υγρομόνωσης
Πιστοποίηση βάση EN 13967
Πιστοποίηση βάση EN 13969
Πιστοποίηση βάση EN 13707
Πιστοποίηση βάση EN 13707+A2/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13956
Πιστοποίηση βάση EN 13859-1
Πιστοποίηση βάση EN 13859-2
Πιστοποίηση βάση EN 13970
Πιστοποίηση βάση EN 13970/A1
Πιστοποίηση βάση EN 13984
Πιστοποίηση βάση EN 14909
Πιστοποίηση βάση EN 15814+A2
18.
Προϊόντα και συστήματα/σετ θερμομόνωσης
Πιστοποίηση βάση EN 13162+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13162+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13163+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13163+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13164+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13164+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13165+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13165+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13166+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13167+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13168+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13169+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13170+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13171+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14933
Πιστοποίηση βάση EN 14934
Πιστοποίηση βάση EN 14063-1
Πιστοποίηση βάση EN 14063-1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 14064-1
Πιστοποίηση βάση EN 14303+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14303
Πιστοποίηση βάση EN 14304
Πιστοποίηση βάση EN 14304: +A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 14305
Πιστοποίηση βάση EN 14306
Πιστοποίηση βάση EN 14307
Πιστοποίηση βάση EN 14308
Πιστοποίηση βάση EN 14309
Πιστοποίηση βάση EN 14313
Πιστοποίηση βάση EN 14314
Πιστοποίηση βάση EN 14315-1
Πιστοποίηση βάση EN 14318-1
Πιστοποίηση βάση EN 14319-1
Πιστοποίηση βάση EN 14320-1
Πιστοποίηση βάση EN 15501
Πιστοποίηση βάση EN 15732
Πιστοποίηση βάση EN 16069+A1
19.
Πόρτες, παράθυρα, παντζούρια
Πιστοποίηση βάση EN 14351-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14351-1+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 16034
Πιστοποίηση βάση EN 179:
Πιστοποίηση βάση EN 1935
Πιστοποίηση βάση EN 1935/AC
Πιστοποίηση βάση EN 1125
Πιστοποίηση βάση EN 1154
Πιστοποίηση βάση EN 1154/A1
Πιστοποίηση βάση EN 1154/A1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 1155
Πιστοποίηση βάση EN 1155/A1
Πιστοποίηση βάση EN 1155/A1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 1158
Πιστοποίηση βάση EN 1158:2002/A1
Πιστοποίηση βάση EN 1158:2002/A1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 12209
Πιστοποίηση βάση EN 13241-1
Πιστοποίηση βάση EN 13241-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 1627
Πιστοποίηση βάση BS  8424
Πιστοποίηση βάση EN 50131-2-6
20.
Προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος και οπλισμένου σκυροδέματος από απλό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με ελαφρά πρόσθετα υλικά και αυτοκυκλωμένο αεριωμένο σκυρόδεμα
Πιστοποίηση βάση EN 1168+A3
Πιστοποίηση βάση EN 12602
Πιστοποίηση βάση EN 12602+A1
Πιστοποίηση βάση EN 12794+A1
Πιστοποίηση βάση EN 12794+A1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 12839
Πιστοποίηση βάση EN 12843
Πιστοποίηση βάση EN 13224
Πιστοποίηση βάση EN 13225
Πιστοποίηση βάση EN 13693+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13747 +A2
Πιστοποίηση βάση EN 13978-1
Πιστοποίηση βάση EN 14844+A2
Πιστοποίηση βάση EN 1520
Πιστοποίηση βάση EN 14843
Πιστοποίηση βάση EN 14991
Πιστοποίηση βάση EN 14992+A1
Πιστοποίηση βάση EN 15050+A1
Πιστοποίηση βάση EN 15050+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 12737+A1
Πιστοποίηση βάση EN 15037-1
Πιστοποίηση βάση EN 15037-4 +A1
Πιστοποίηση βάση EN 15258
Πιστοποίηση βάση EN 13747+A2
Πιστοποίηση βάση EN 15037-5
21.
Προϊόντα για σκυροδέματα και κονιάματα
Πιστοποίηση βάση EN 1504-2
Πιστοποίηση βάση EN 1504-3
Πιστοποίηση βάση EN 1504-4
Πιστοποίηση βάση EN 1504-5
Πιστοποίηση βάση EN 1504-6
Πιστοποίηση βάση EN 1504-7
Πιστοποίηση βάση EN 12878
Πιστοποίηση βάση EN 934-2+A1
Πιστοποίηση βάση EN 934-2+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 934-3+A1
Πιστοποίηση βάση EN 934-3+A1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 934-4
Πιστοποίηση βάση EN 934-4/NA
Πιστοποίηση βάση EN 934-5
Πιστοποίηση βάση EN 934-5/NA
Πιστοποίηση βάση EN 450-1
Πιστοποίηση βάση EN 450-1/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13263-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 15167-1
Πιστοποίηση βάση EN 15167-1/NA
Πιστοποίηση βάση  EN 14889-1
Πιστοποίηση βάση EN 14889-1/NA
Πιστοποίηση βάση  EN 14889-2
Πιστοποίηση βάση EN 14889-2/NA
Πιστοποίηση βάση EN 1504-2
Πιστοποίηση βάση EN 1504-3
Πιστοποίηση βάση EN 1504-4
Πιστοποίηση βάση EN 1504-6
22.
Δομικές κόλλες
Πιστοποίηση βάση EN 15274
Πιστοποίηση βάση EN 15275
Πιστοποίηση βάση EN 12004+A1
23.
Προϊόντα που δεν έρχονται σε επαφή με νερό για ανθρώπινη κατανάλωση
Δεξαμενές
Πιστοποίηση βάση EN 12285-2
Πιστοποίηση βάση EN 1057+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14800
Πιστοποίηση βάση EN 15069
Πιστοποίηση βάση EN 295-1
Πιστοποίηση βάση EN 295-4
Πιστοποίηση βάση EN 295-5
Πιστοποίηση βάση EN 295-6
Πιστοποίηση βάση EN 295-7
24.
Προϊόντα επίπεδου ή μορφοποιημένου γυαλιού, υαλοπίνακες και υαλότουβλα
Πιστοποίηση βάση EN 1096-4
Πιστοποίηση βάση EN 12150-2
Πιστοποίηση βάση EN 12337-2
Πιστοποίηση βάση EN 1279-5+A2
Πιστοποίηση βάση EN 1279-5+A2/NA
Πιστοποίηση βάση EN 13024-2
Πιστοποίηση βάση EN 14178-2
Πιστοποίηση βάση EN 14179-2
Πιστοποίηση βάση EN 14321-2
Πιστοποίηση βάση EN 14449
Πιστοποίηση βάση EN 15682-2
Πιστοποίηση βάση EN 15683-2
Πιστοποίηση βάση EN 1748-1-2
Πιστοποίηση βάση EN 1748-2-2
Πιστοποίηση βάση EN 1863-2
Πιστοποίηση βάση EN 572-9
Πιστοποίηση βάση EN 1051-2
Πιστοποίηση βάση EN 572-9
Πιστοποίηση βάση EN 572-9/NA
25.
Σηπτικές δεξαμενές
Πιστοποίηση βάση EN 12566-3
Πιστοποίηση βάση EN 12566-4
Πιστοποίηση βάση EN 12566-6
Πιστοποίηση βάση EN 12566-7
26.
Συνδετικά εξαρτήματα για αρμούς κατασκευών
Πιστοποίηση βάση EN 15651-1
Πιστοποίηση βάση EN 15651-2
Πιστοποίηση βάση EN 15651-3
Πιστοποίηση βάση EN 15651-4
27.
Καλώδια
Πιστοποίηση βάση EN 50575
 

Τμήμα B:

Για τους σκοπούς της κοινοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών:

Αριθμός απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής​
Επωνυμία και Α/Α της ομάδας δομικών προϊόντων, σύμφωνα με την απόφαση, προϊών/ προβλεπόμενη χρήση​
Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευση της σταθερότητας
των αποδόσεων/ λειτουργιών του οργάνου
Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
1.
95/467/EC
Καμινάδες, καπνοδόχοι και ειδικά προϊόντα (1/1)
 
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 060001-00-0802
Πιστοποίηση βάση EAD 060001-00-0802
Πιστοποίηση βάση EAD 060003-00-0802
Πιστοποίηση βάση EN 12446:2011
Πιστοποίηση βάση EN 13063-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13063-2+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13063-3
Πιστοποίηση βάση EN 13069
Πιστοποίηση βάση EN 13084-5
Πιστοποίηση βάση EN 13084-5/АС
Πιστοποίηση βάση EN 13084-7
Πιστοποίηση βάση EN 14471+А1
Πιστοποίηση βάση EN 1457-1
Πιστοποίηση βάση EN 1457-2
Πιστοποίηση βάση EN 14989-1
Πιστοποίηση βάση EN 14989-2
Πιστοποίηση βάση EN 1806
Πιστοποίηση βάση EN 1856-1
Πιστοποίηση βάση EN 1856-2
Πιστοποίηση βάση EN 1857
Πιστοποίηση βάση EN 1858+А1
Πιστοποίηση βάση EAD 060008-00-0802
2.
95/467/EC
Καμινάδες, καπνοδόχοι και ειδικά προϊόντα (1/1)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 060008-00-0802
Πιστοποίηση βάση EAD 060012-00-0802
3.
95/467/EC
Καμινάδες, καπνοδόχοι και ειδικά προϊόντα (1/2)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 060001-00-0802
Πιστοποίηση βάση EAD 060003-00-0802
Πιστοποίηση βάση БДС EN 14471+А1
4.
95/467/EC
Προϊόντα γύψου (1/4)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 070002-00-0505
Πιστοποίηση βάση EAD 070001-01-0504
Πιστοποίηση βάση БДС EN 13815
5.
95/467/EC
Ρούλεμαν κατασκευών (1/1)
 
1
Πιστοποίηση βάση EAD 050009-00-0301
Πιστοποίηση βάση EN 1337-3
Πιστοποίηση βάση EN 1337-4
Πιστοποίηση βάση EN 1337-5
Πιστοποίηση βάση EN 1337-6
Πιστοποίηση βάση EN 1337-7
Πιστοποίηση βάση EN 1337-8
Πιστοποίηση βάση EN 15129
Πιστοποίηση βάση EAD 040394-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040777-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040650-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 050013-00-0301
6.
96/577/EC
Προϊόντα ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς, πυρόσβεσης (σταθερά), ελέγχου της πυρκαγιάς και του καπνού και πρόληψη έκρηξης, επιβραδυντικά φωτιάς, προϊόντα σφράγισης και πυρασφάλειας (1/1)
1
Πιστοποίηση βάση EN 14339
Πιστοποίηση βάση EN 14384
Πιστοποίηση βάση EN 12259+А1/А2
Πιστοποίηση βάση EN 12259-1+А1 /А3
Πιστοποίηση βάση EN 12259-1+ А1
Πιστοποίηση βάση EN 12259-2
Πιστοποίηση βάση EN 12259-2/А1
Πιστοποίηση βάση EN 12259-2 /А2
Πιστοποίηση βάση EN 12259-3
Πιστοποίηση βάση EN 12259-3/А1
Πιστοποίηση βάση EN 12259-3/А2
Πιστοποίηση βάση EN 12259-4
Πιστοποίηση βάση EN 12259-4/A1
Πιστοποίηση βάση EN 12094-1
Πιστοποίηση βάση EN 12094-2
Πιστοποίηση βάση EN 12094-3
Πιστοποίηση βάση EN 12094-4
Πιστοποίηση βάση EN 12094-5
Πιστοποίηση βάση EN 12094-6
Πιστοποίηση βάση EN 12094-7
Πιστοποίηση βάση EN 12094-7/A1
Πιστοποίηση βάση EN 12094-8
Πιστοποίηση βάση EN 12094-9
Πιστοποίηση βάση EN 12094-10
Πιστοποίηση βάση EN 12094-11
Πιστοποίηση βάση EN 12094-12
Πιστοποίηση βάση EN 12094-13
Πιστοποίηση βάση EN 12094-13/AC
Πιστοποίηση βάση EN 12101-1
Πιστοποίηση βάση EN 12101-1/А1
Πιστοποίηση βάση EN 12101-2
Πιστοποίηση βάση EN 12101-3
Πιστοποίηση βάση EN 12101-6
Πιστοποίηση βάση EN 12101-7
Πιστοποίηση βάση EN 12101-8
Πιστοποίηση βάση EN 12101-10
Πιστοποίηση βάση EN 12101-10/АС
Πιστοποίηση βάση EN 54-2
Πιστοποίηση βάση EN 54-2/АС
Πιστοποίηση βάση EN 54-2/А1
Πιστοποίηση βάση EN 54-3
Πιστοποίηση βάση EN 54-3/А1
Πιστοποίηση βάση EN 54-3/А2
Πιστοποίηση βάση EN 54-4
Πιστοποίηση βάση EN 54-4/А1
Πιστοποίηση βάση EN 54-4/А2
Πιστοποίηση βάση EN 54-5
Πιστοποίηση βάση EN 54-5/А1
Πιστοποίηση βάση EN 54-7
Πιστοποίηση βάση EN 54-7/А2
Πιστοποίηση βάση EN 54-10
Πιστοποίηση βάση EN 54-10/А1
Πιστοποίηση βάση EN 54-11+А1
Πιστοποίηση βάση EN 54-12
Πιστοποίηση βάση EN 54-16
Πιστοποίηση βάση EN 54-17
Πιστοποίηση βάση EN 54-18
Πιστοποίηση βάση EN 54-20
Πιστοποίηση βάση EN 54-21
Πιστοποίηση βάση EN 54-23
Πιστοποίηση βάση EN 54-24
Πιστοποίηση βάση EN 54-25
Πιστοποίηση βάση EN 671-1
Πιστοποίηση βάση EN 671-2
Πιστοποίηση βάση EN 14604
Πιστοποίηση βάση EN 15650
7.
96/579/EC
Προϊόντα οδικής σήμανσης (1/2)
1
Πιστοποίηση βάση EN 1317-5+А2
Πιστοποίηση βάση EAD 120001-01-0106
Πιστοποίηση βάση EAD 230011-00-0106
Πιστοποίηση βάση EN 1423
Πιστοποίηση βάση EN 1423/АС
Πιστοποίηση βάση EN 1463-1
Πιστοποίηση βάση EN 12899-1
Πιστοποίηση βάση EN 12899-2
Πιστοποίηση βάση EN 12368
Πιστοποίηση βάση EN 12352
Πιστοποίηση βάση EN 12899-3
Πιστοποίηση βάση EN 12966-1+A1
Πιστοποίηση βάση EAD 120003-00-0106
Πιστοποίηση βάση EN 40-4
Πιστοποίηση βάση EN 40-4/AC
Πιστοποίηση βάση EN 40-5
Πιστοποίηση βάση EN 40-6
Πιστοποίηση βάση EN 40-7
8.
96/580/EC
Σετ από μη υποστηρικτικά τοιχώματα πρόσοψης (1/1)
1
Πιστοποίηση βάση EN 13830
Πιστοποίηση βάση EAD 330499-00-0601
9.
96/581/EC
Γεωυφάσματα (1/2)
2+
Πιστοποίηση βάση EN 13257
Πιστοποίηση βάση EN 13265
Πιστοποίηση βάση EN 13361
Πιστοποίηση βάση EN 13361/A1
Πιστοποίηση βάση EN 13362
Πιστοποίηση βάση EN 13491
Πιστοποίηση βάση EN 13491/A1
Πιστοποίηση βάση EN 13492
Πιστοποίηση βάση EN 13492/A1
Πιστοποίηση βάση EN 13493
Πιστοποίηση βάση EAD 080002-00-0102
Πιστοποίηση βάση EN 13249
Πιστοποίηση βάση EN 13250
Πιστοποίηση βάση EN 13251
Πιστοποίηση βάση EN 13252
Πιστοποίηση βάση EN 13253
Πιστοποίηση βάση EN 15381
10.
96/582/EC
Μεταλλικές άγκυρες για σκυρόδεμα
1
Πιστοποίηση βάση EAD 330011-00-0601
Πιστοποίηση βάση EAD 330012-00-0601
Πιστοποίηση βάση EAD 330014-00-0601
Πιστοποίηση βάση EAD 330084-00-0601
Πιστοποίηση βάση EAD 330924-00-0601
Πιστοποίηση βάση EAD 330232-00-0601
 
11.
97/176/EC
Εξαρτήματα ξύλινων κατασκευών (1/3)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 130002-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130005-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130011-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130012-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130013-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130166-00-0304
Πιστοποίηση βάση EN 14374
Πιστοποίηση βάση EAD 130087-00-0204
Πιστοποίηση βάση EAD 330079-00-0602
12.
97/176/EC
Εξαρτήματα ξύλινων κατασκευών (1/3)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 130011-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130012-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130013-00-0304
Πιστοποίηση βάση EN 14081-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14229
Πιστοποίηση βάση EN 14250
Πιστοποίηση βάση EAD 130022-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130002-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 130166-00-0304
Πιστοποίηση βάση EAD 330079-00-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 130167-00-0304
13.
97/176/EC
Εξαρτήματα ξύλινων κατασκευών (2/3)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 130022-00-0304
Πιστοποίηση βάση EN 14080
Πιστοποίηση βάση EN 15497
Πιστοποίηση βάση EAD 130197-00-0304
14.
97/177/EC
Μεταλλικά συνδετικά μέσα ενσωμάτωσης στην τοιχοποιία (1/1)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 330076-00-0604
 
15.
97/462/EC
Ξύλινες πλάκες
1
Πιστοποίηση βάση БДС EN 13986+A1
16.
97/462/EC
Ξύλινες πλάκες
2+
Πιστοποίηση βάση БДС EN 13986+A1
17.
97/463/EC
Πλαστικοί πείροι στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία (1/1)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 330196-01-0604
Πιστοποίηση βάση EAD 330389-00-0601
Πιστοποίηση βάση EAD 330965-00-0601
18.
97/464/EC
Προϊόντα για αποχετευτικά έργα εντός και εκτός των κτιρίων 
1
Πιστοποίηση βάση EN 12566-6
Πιστοποίηση βάση EN 12566-7
Πιστοποίηση βάση EN 295-6
19.
97/555/EC
Τσιμέντο, ασβέστη και άλλα υδραυλικά υλικά σύνδεσης
1+
Πιστοποίηση βάση EAD 150003-00-0301
Πιστοποίηση βάση EN 197-1
Πιστοποίηση βάση EN 14216
Πιστοποίηση βάση EN 15743
Πιστοποίηση βάση EN 15743+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14647
Πιστοποίηση βάση EN 14647/AC
Πιστοποίηση βάση EN 413-1
Πιστοποίηση βάση EAD 150001-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 150002-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 150004-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 150007-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 150008-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 150009-00-0301
20.
97/555/EC
Τσιμέντο, ασβέστη και άλλα υδραυλικά υλικά σύνδεσης
2+
Πιστοποίηση βάση БДС EN 13282-1
Πιστοποίηση βάση БДС EN 459-1
 
21.
97/556/EC
Εξωτερικά σύνθετα συστήματα θερμομόνωσης/ σετ με σοβά (ETICS) (1/1)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 040016-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 040089-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 040427-00-0404
22.
97/556/EC
Εξωτερικά σύνθετα συστήματα θερμομόνωσης/ σετ με σοβά (ETICS) (1/1)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 040016-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 040287-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 040089-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 040427-00-0404
23.
97/597/EC
Προϊόντα χάλυβα ενίσχυσης και προέντασης κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (1/3)
1+
Πιστοποίηση βάση EAD 260001-00-0303
24.
97/638/EC
Εξαρτήματα σύνδεσης για δομικά προϊόντα ξυλείας (1/1)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 130033-00-0603
Πιστοποίηση βάση EN 14545
Πιστοποίηση βάση EAD 330155-00-0602
25.
97/740/EC
Προϊόντα τοιχοποιίας (1/3)
2+
Πιστοποίηση βάση EN 771-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-2+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-3+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-4+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-5+A1
Πιστοποίηση βάση EN 771-6+A1
Πιστοποίηση βάση EN 998-2
26.
97/740/EC
Προϊόντα τοιχοποιίας (3/3)
2+
Πιστοποίηση βάση БДС EN 15824
27.
97/808/EC
Δάπεδα (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EN 1344
Πιστοποίηση βάση EAD 190002-00-0502
Πιστοποίηση βάση EN 14342
Πιστοποίηση βάση EN 15285
Πιστοποίηση βάση EN 15285/AC
Πιστοποίηση βάση EN 14041
Πιστοποίηση βάση EN 14041/AC
Πιστοποίηση βάση EN 14904
Πιστοποίηση βάση EN 13813
Πιστοποίηση βάση EN 13454-1
Πιστοποίηση βάση EAD 190005-00-0402
28.
98/214/EC
Προϊόντα για μεταλλικές κατασκευές και συνδετικά μέσα για αυτά (1/4)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 200017-00-0302
Πιστοποίηση βάση EAD 200019-00-0102
Πιστοποίηση βάση EAD 200022-00-0302
Πιστοποίηση βάση EAD 200032-00-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 330667-00-0602
Πιστοποίηση βάση EN 10025-1
Πιστοποίηση βάση EN 10088-4
Πιστοποίηση βάση EN 10088-5
Πιστοποίηση βάση EN 10210-1
Πιστοποίηση βάση EN 10219-1
Πιστοποίηση βάση EN 10340
Πιστοποίηση βάση EN 10343
Πιστοποίηση βάση EN 15048-1
Πιστοποίηση βάση EN 15088
Πιστοποίηση βάση EAD 200033-00-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 200036-00-0103
29.
98/214/EC
Προϊόντα για μεταλλικές κατασκευές και συνδετικά μέσα για αυτά (2/4)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 200012-00-0401
Πιστοποίηση βάση EAD 200035-00-0302
30.
98/214/EC
Προϊόντα για μεταλλικές κατασκευές και συνδετικά μέσα για αυτά (2/4)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 200002-00-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 200039-00-0102
Πιστοποίηση βάση EN 1090-1+A1
Πιστοποίηση βάση EAD 200012-00-0401
Πιστοποίηση βάση EAD 200035-00-0302
Πιστοποίηση βάση EAD 200012-00-0401
Πιστοποίηση βάση EAD 200020-00-0102
31.
98/214/EC
Προϊόντα για μεταλλικές κατασκευές και συνδετικά μέσα για αυτά (3/4)
2+
Πιστοποίηση βάση БДС EN 13479
32.
98/214/EC
Προϊόντα για μεταλλικές κατασκευές και συνδετικά μέσα για αυτά (4/4)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 200026-00-0102
Πιστοποίηση βάση EAD 330001-00-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 330046-01-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 330047-01-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 330080-00-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 330153-00-0602
Πιστοποίηση βάση EN 14399-1
Πιστοποίηση βάση EAD 200001-00-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 330667-00-0602
Πιστοποίηση βάση EAD 200086-00-0602
33.
98/436/EC
Κάλυψη σκεπών, φωτισμός οροφής, φεγγίτες και βοηθητικά προϊόντα (2/6)
1
Πιστοποίηση βάση EN 1013+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14783
Πιστοποίηση βάση EN 16153+A1
Πιστοποίηση βάση EN 16240
Πιστοποίηση βάση EN 494+A1
Πιστοποίηση βάση EN 534+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14509
Πιστοποίηση βάση EAD 220006-00-0402
Πιστοποίηση βάση EN 14964
Πιστοποίηση βάση EN 490
Πιστοποίηση βάση EN 492
Πιστοποίηση βάση EN 14963
Πιστοποίηση βάση EN 1873
Πιστοποίηση βάση EAD 220010-00-0402
Πιστοποίηση βάση EAD 220069-00-0402
Πιστοποίηση βάση EAD 220018-00-0401
34.
98/437/EC
Εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών (3/5)
1
Πιστοποίηση βάση EN 14411
Πιστοποίηση βάση EN 15286
Πιστοποίηση βάση EN 490
Πιστοποίηση βάση EN 12467
Πιστοποίηση βάση EN 16153+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14716
Πιστοποίηση βάση EN 15102+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13964
Πιστοποίηση βάση EAD 210024-00-0504
Πιστοποίηση βάση EN 1013+A1
Πιστοποίηση βάση EN 438-7
Πιστοποίηση βάση EN 1469
Πιστοποίηση βάση EN 14783
Πιστοποίηση βάση EN 13245-2
Πιστοποίηση βάση EN 14915
35.
98/456/EC
Συστήματα μετέντασης οπλισμού κατά την προένταση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (1/1)
1+
Πιστοποίηση βάση EAD 160004-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 160027-00-0301
36.
98/598/EC
Πρόσθετα υλικά για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας (2/2)
2+
Πιστοποίηση βάση EN 12620+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13043
Πιστοποίηση βάση EN 13043/AC
Πιστοποίηση βάση EN 13055-1
Πιστοποίηση βάση EN 13055-1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 13055-2
Πιστοποίηση βάση EN 13139
Πιστοποίηση βάση EN 13139/AC
Πιστοποίηση βάση EN 13242+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13383-1
Πιστοποίηση βάση EN 13383-1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 13450
Πιστοποίηση βάση EN 13450/AC
37.
98/599/EC
Υγρομονωτικά σετ σκεπής σε υγρή κατάσταση (3/3)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 030019-00-0402
38.
98/601/EC
Προϊόντα οδοποιίας (1/2)
2+
Πιστοποίηση βάση EN 12591
Πιστοποίηση βάση EN 13808
Πιστοποίηση βάση EN 13924
Πιστοποίηση βάση EN 13924/AC
Πιστοποίηση βάση EN 14023
Πιστοποίηση βάση EN 15322
Πιστοποίηση βάση EAD 230012-00-0105
Πιστοποίηση βάση EN 14695
Πιστοποίηση βάση EN 13108-1
Πιστοποίηση βάση EN 13108-2
Πιστοποίηση βάση EN 13108-3
Πιστοποίηση βάση EN 13108-4
Πιστοποίηση βάση EN 13108-5
Πιστοποίηση βάση EN 13108-6
Πιστοποίηση βάση EN 13108-7
Πιστοποίηση βάση EN 12271
Πιστοποίηση βάση EN 12273
39
98/601/EC
Προϊόντα οδοποιίας (1/2)
1
Πιστοποίηση βάση EN 13108-1
Πιστοποίηση βάση EN 13108-2
Πιστοποίηση βάση EN 13108-3
Πιστοποίηση βάση EN 13108-4
Πιστοποίηση βάση EN 13108-5
Πιστοποίηση βάση EN 13108-6
Πιστοποίηση βάση EN 13108-7
 
40.
99/89/EC
Προκατασκευασμένα κλιμακοστάσια (2/2)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 340006-00-0506
41.
99/89/EC
Προκατασκευασμένα κλιμακοστάσια (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 340006-00-0506
42.
99/90/EC
Μεμβράνες (1/3)
2+
Πιστοποίηση βάση EN 13967
Πιστοποίηση βάση EN 13969
Πιστοποίηση βάση EN 13969/А1
Πιστοποίηση βάση EN 13707
Πιστοποίηση βάση EN 13956
43.
99/90/EC
Μεμβράνες (2/3)
1
Πιστοποίηση βάση EN 14909
Πιστοποίηση βάση EN 15814+A2
Πιστοποίηση βάση EN 13859-1
Πιστοποίηση βάση EN 13859-2
Πιστοποίηση βάση EN 13970
Πιστοποίηση βάση EN 13970/A1
Πιστοποίηση βάση EN 13984
Πιστοποίηση βάση EAD 320002-02-0605
Πιστοποίηση βάση EAD 030218-00-0402
44.
99/91/EC
Προϊόντα θερμομόνωσης (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 040005-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040090-00-1201
Πιστοποίηση βάση EN 13162+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13163+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13164+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13165+A2
Πιστοποίηση βάση EN 13166+A2
Πιστοποίηση βάση EN 13167+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13168+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13169+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13170+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13171+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14063-1
Πιστοποίηση βάση EN 14063-1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 14064-1
Πιστοποίηση βάση EN 14303+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14304+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14305+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14306+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14307+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14308+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14309+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14313+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14314+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14315-1
Πιστοποίηση βάση EN 14318-1
Πιστοποίηση βάση EN 14319-1
Πιστοποίηση βάση EN 14320-1
Πιστοποίηση βάση EN 14933
Πιστοποίηση βάση EN 14934
Πιστοποίηση βάση EN 15501
Πιστοποίηση βάση EN 15732
Πιστοποίηση βάση EN 16069+A1
Πιστοποίηση βάση EAD 040011-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040065-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040037-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040288-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040313-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 210004-00-0805
Πιστοποίηση βάση EAD 040007-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040369-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040456-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040635-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040650-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 040643-00-1201
Πιστοποίηση βάση EAD 360001-00-0803
45.
1999/92//EC
Ελαφρά σύνθετα ξύλινα δοκάρια και κολώνες (1/1)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 130031-00-0304
46..
99/93/EC
Πόρτες, παράθυρα, παντζούρια, χωρίσματα, πύλες και αντίστοιχο δομικό πλαίσιο (1/1)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 020001-01-0405
Πιστοποίηση βάση EAD 020011-00-0405
Πιστοποίηση βάση EN 13241+А2
Πιστοποίηση βάση EN 14351-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14351-1+A2
Πιστοποίηση βάση EN 16034
Πιστοποίηση βάση EN 1125
Πιστοποίηση βάση EN 1154
Πιστοποίηση βάση EN 1154/A1
Πιστοποίηση βάση EN 1154/A1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 1155
Πιστοποίηση βάση EN 1155/A1
Πιστοποίηση βάση EN 1155/A1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 1158
Πιστοποίηση βάση EN 1158/A1
Πιστοποίηση βάση EN 1158/A1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 12209
Πιστοποίηση βάση EN 12209/AC
Πιστοποίηση βάση EN 14846
Πιστοποίηση βάση EN 179
Πιστοποίηση βάση EN 1935
Πιστοποίηση βάση EN 1935/AC
Πιστοποίηση βάση EAD 020029-00-1102
47.
99/94/EC
Δοκοί / πλάκες για συστήματα δαπέδων και εξαρτήματα που περιέχουν οργανικά υλικά: - Δοκοί / πλάκες για συστήματα δαπέδων και εξαρτήματα που περιέχουν οργανικά υλικά (για χρήση που υπόκειται σε απαιτήσεις αντίστασης σε πυρκαγιά)
1
Πιστοποίηση βάση EN 15037-5
48.
99/94/EC
Προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος από απλό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με ελαφρά πρόσθετα υλικά και αυτοκυκλωμένο αεριωμένο σκυρόδεμα
2+
Πιστοποίηση βάση EN 12602 
Πιστοποίηση βάση EAD 010001-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 010003-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 010013-00-0301
Πιστοποίηση βάση EAD 200005-00-0103
Πιστοποίηση βάση EAD 340025-00-0403
Πιστοποίηση βάση EN 1168+A3
Πιστοποίηση βάση EN 12737+А1
Πιστοποίηση βάση EN 12794+A1
Πιστοποίηση βάση EN 12794+A1/AC
Πιστοποίηση βάση EN 12843
Πιστοποίηση βάση EN 13224
Πιστοποίηση βάση EN 13225
Πιστοποίηση βάση EN 13693+A1
Πιστοποίηση βάση EN 13747 +A2
Πιστοποίηση βάση EN 13978-1
Πιστοποίηση βάση EN 14843
Πιστοποίηση βάση EN 14844+A2
Πιστοποίηση βάση EN 14991
Πιστοποίηση βάση EN 14992+A
Πιστοποίηση βάση EN 15037-1
Πιστοποίηση βάση EN 15037-4 +A1
Πιστοποίηση βάση EN 15037-5
Πιστοποίηση βάση EN 15050+A1
Πιστοποίηση βάση EN 1520
Πιστοποίηση βάση EN 15258
49.
99/454/EC
Προϊόντα επιβράδυνσης και στεγανοποίησης φωτιάς, πυροπροστασία  (1/2)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 350003-00-1109
Πιστοποίηση βάση EAD 350005-00-1104
Πιστοποίηση βάση EAD 350022-01-1107
Πιστοποίηση βάση EAD 350134-00-1104
Πιστοποίηση βάση EAD 350140-00-1106
Πιστοποίηση βάση EAD 350141-00-1106
Πιστοποίηση βάση EAD 350142-00-1106
Πιστοποίηση βάση EAD 350402-00-1106
Πιστοποίηση βάση EAD 350454-00-1104
50.
99/469/EC
Προϊόντα για σκυροδέματα και κονιάματα (1/2)
2+
Πιστοποίηση βάση EN 934-2+A1
Πιστοποίηση βάση EN 934-3+A1
Πιστοποίηση βάση EN 934-4
Πιστοποίηση βάση EN 934-5
Πιστοποίηση βάση EN 12878
Πιστοποίηση βάση EN 12878/AC
Πιστοποίηση βάση EN 1504-2
Πιστοποίηση βάση EN 1504-3
Πιστοποίηση βάση EN 1504-4
Πιστοποίηση βάση EN 1504-5
Πιστοποίηση βάση EN 1504-6
Πιστοποίηση βάση EN 1504-7
Πιστοποίηση βάση EAD 260007-00-0301
 
51.
99/469/EC
Προϊόντα για σκυροδέματα και κονιάματα (1/2)
1+
Πιστοποίηση βάση EAD 260006-00-0301
Πιστοποίηση βάση EN 13263-1+A1
Πιστοποίηση βάση EN 15167-1
Πιστοποίηση βάση EN 450-1
Πιστοποίηση βάση EAD 260014-00-0301
 
52.
99/469/EC
Προϊόντα για σκυροδέματα και κονιάματα (1/2)
1
Πιστοποίηση βάση EN 14889-1
Πιστοποίηση βάση EN 14889-2
Πιστοποίηση βάση EAD 260002-00-0301
53.
99/469/EC
Προϊόντα για σκυροδέματα και κονιάματα (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EN 1504-2
Πιστοποίηση βάση EN 1504-3
Πιστοποίηση βάση EN 1504-4
Πιστοποίηση βάση EN 1504-6
54.
99/470/EC
Δομικές κόλλες (1/2)
2+
Πιστοποίηση βάση EN 15274
Πιστοποίηση βάση EN 15275
55.
99/470/EC
Δομικές κόλλες (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EN 12004+A1
56.
99/471/EC
Συσκευές θέρμανσης (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EN 14037-1
Πιστοποίηση βάση EN 442-1
57.
99/472/EC
Σωλήνες, δεξαμενές και βοηθητικά προϊόντα που δεν έρχονται σε επαφή με νερό, προορισμένο για ανθρώπινη κατανάλωση
(3/5)
1
Πιστοποίηση βάση EN 12285-2
58.
99/472/EC
Σωλήνες, δεξαμενές και βοηθητικά προϊόντα που δεν έρχονται σε επαφή με νερό, προορισμένο για ανθρώπινη κατανάλωση
(4/5)
1
Πιστοποίηση βάση EN 295-1
Πιστοποίηση βάση EN 295-4
Πιστοποίηση βάση EN 295-5
Πιστοποίηση βάση EN 295-6
Πιστοποίηση βάση EN 295-7
Πιστοποίηση βάση EN 15069
Πιστοποίηση βάση EAD 180018-00-0704
Πιστοποίηση βάση EN 1057+A1
Πιστοποίηση βάση EN 14800
Πιστοποίηση βάση EAD 280001-00-0704
Πιστοποίηση βάση EN 12285-2
59.
2000/245/EC
Προϊόντα επίπεδου, μορφοποιημένου γυαλιού και υαλότουβλα (1/6)
1
Πιστοποίηση βάση EN 1279-5+A2
Πιστοποίηση βάση EN 1051-2
Πιστοποίηση βάση EN 1036-2
Πιστοποίηση βάση EN 1096-4
Πιστοποίηση βάση EN 12150-2
Πιστοποίηση βάση EN 12337-2
Πιστοποίηση βάση EN 13024-2
Πιστοποίηση βάση EN 14178-2
Πιστοποίηση βάση EN 14179-2
Πιστοποίηση βάση EN 14321-2
Πιστοποίηση βάση EN 14449
Πιστοποίηση βάση EN 14449/AC
Πιστοποίηση βάση EN 15681-2
Πιστοποίηση βάση EN 15682-2
Πιστοποίηση βάση EN 15683-2
Πιστοποίηση βάση EN 1748-1-2
Πιστοποίηση βάση EN 1748-2-2
Πιστοποίηση βάση EN 1863-2
Πιστοποίηση βάση EN 572-9
60.
2000/245/EC
Προϊόντα επίπεδου, μορφοποιημένου γυαλιού και υαλότουβλα (4/6)
1
Πιστοποίηση βάση EN 1279-5+A2
Πιστοποίηση βάση EN 1051-2
Πιστοποίηση βάση EN 1036-2
Πιστοποίηση βάση EN 1096-4
Πιστοποίηση βάση EN 12150-2
Πιστοποίηση βάση EN 12337-2
Πιστοποίηση βάση EN 13024-2
Πιστοποίηση βάση EN 14178-2
Πιστοποίηση βάση EN 14179-2
Πιστοποίηση βάση EN 14321-2
Πιστοποίηση βάση EN 14449
Πιστοποίηση βάση EN 14449/AC
Πιστοποίηση βάση EN 15681-2
Πιστοποίηση βάση EN 15682-2
Πιστοποίηση βάση EN 15683-2
Πιστοποίηση βάση EN 1748-1-2
Πιστοποίηση βάση EN 1748-2-2
Πιστοποίηση βάση EN 1863-2
Πιστοποίηση βάση EN 572-9
61.
2000/273/EC
Επτά προϊόντα προς Ευρωπαϊκή τεχνική
Έγκριση (1/2)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 330008-02-0601
62.
2000/447/EC
Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσµατα με βάση το ξύλο και αυτοφερόµενα σύνθετα ελαφρά πετάσµατα (1/6)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 130090-00-0303
63.
2001/19/EC
Αρμοί διαστολής για οδικές γέφυρες (1/1)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 120011-00-0107
64.
2003/640/EC
Συστήματα επικάλυψης εξωτερικών τοίχων (1/2)
2+
Πιστοποίηση βάση EAD 090001-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090019-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090058-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090020-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090034-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090058-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090119-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090120-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 130082-00-0603
Πιστοποίηση βάση EAD 090062-00-0404
65.
2003/640/EC
Συστήματα επικάλυψης εξωτερικών τοίχων (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 090058-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090020-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090001-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090119-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 090120-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 130082-00-0603
Πιστοποίηση βάση EAD 090062-00-0404
66.
2003/656/EC
Προϊόντα προς Ευρωπαϊκή τεχνική
Έγκριση, χωρίς κατευθύνσεις (1/2)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 090017-00-0404
Πιστοποίηση βάση EAD 220025-00-0401
67.
2003/656/EC
Προϊόντα προς Ευρωπαϊκή τεχνική
Έγκριση, χωρίς κατευθύνσεις (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EAD 090017-00-0404
68.
2003/728/EC
Συστήματα κατασκευής μεταλλικών πλαισίων, συστήματα σκυροδέματος, 
προκατασκευασμένων κτιρίων, συστήματα για θαλάμους ψύξης και συστήματα προστασίας πτώσεων βράχων
1
Πιστοποίηση βάση EAD 230004-00-0106
Πιστοποίηση βάση EAD 230005-00-0106
Πιστοποίηση βάση EAD 230025-00-0106
Πιστοποίηση βάση EAD 340020-00-0106
Πιστοποίηση βάση EAD 340037-00-0204
Πιστοποίηση βάση EAD 340002-00-0204
Πιστοποίηση βάση EAD 230008-00-0106
69.
2011/19/EU
Συνδετικά εξαρτήματα αρμών κατασκευών και διαβάσεων (2/2)
1
Πιστοποίηση βάση EN 15651-1
Πιστοποίηση βάση EN 15651-2
Πιστοποίηση βάση EN 15651-3
Πιστοποίηση βάση EN 15651-4
70.
2011/284/EU
Καλώδια ισχύος, ελέγχου και επικοινωνίας (1/3)
1+
Πιστοποίηση βάση EN 50575
Πιστοποίηση βάση EN 50575/A1