Declaration of Impartiality

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Направление "Сертификация на системи за управление"

Към "ДЕДАЛ - ОС" ООД

Направление „Сертификация на системи за управление” към „ДЕДАЛ - ОС” ООД декларира, че разбира важността на безпристрасността като гарант на доверие при извършването на дейностите по сертификация на системи за управление.
За да се спечели и поддържа доверието в предоставяната сертификация, решения за сертификация се основават на обективни доказателства и не се допуска влияние на интереси или на други страни.
Служителите на Направление „Сертификация на системи за управление” към „ДЕДАЛ - ОС” ООД (Органа за сертификация), външните одитори и техническите експерти подписват декларации и са длъжни да спазват безпристрасност при извършваните от тях дейности в процеса на сертификация на СУ. 
Всеки, който работи в и от името на „ДЕДАЛ - ОС” ООД е информиран за заплахите, които влияят на безпристрастността (съгласно ISO 17021:2011) и е длъжен да съобщава за всяка ситуация, която им е известна и която представлява заплаха за безпристрасността. 
Органът за сертификация използва тази информация като входни данни, за да идентифицира, анализира и своевременно отстранява всички заплахи за безпристрастността, като:
-    Нарушаване на декларацията за неучастие на членове от екипа на „ДЕДАЛ - ОС” ООД в дейността на Възложителя или извършването на консултантски услуги;
-    Сертификация на СУ, на която са извършвани вътрешни одити от служители на „ДЕДАЛ - ОС” ООД или извършване на вътрешни одити на сертифицирани клиенти.
-    Сертификация на дейностите по сертификация на система за управление на друг орган за сертификация;
-    Не възлага одити на подизпълнител;
-    Застрашаване безпристрасността на Органа за сертификация от действията на други лица, органи или организации;
Направление „Сертификация на системи за управление” към „ДЕДАЛ - ОС” ООД декларира, че няма да допусне:
-    Включване в одиторския екип на служители с недостатъчна компетентност;
-    Ограничаване на достъпа на заявители чрез въвеждане на ограничителни финансови и/или дискриминиращи правила;
-    Прилагане на различни критерии при сертификация СУ;
-    Нарушаване на декларираното спазване поверителността наполучената информация;
-    Представяне или предлагане на дейностите си като свързани с дейностите на дадена консултантска организация по СУ, както и декларации или внушения от страна на консултантска организация, че процесът на сертификация ще бъде по-лесен, по-опростен, по-бърз или по-евтин, ако се избере като сертифицираща организация „Дедал - ОС” ООД.
-    Заявяване или внушаване, че процесът на сертификация ще бъде по-лесен, по-опростен, по-бърз или по-евтин, ако сеизползва определена консултантска организация.

-    Заплаха за безпристрасността или конфликт на интереси в резултат на финансов натиск и причини. Недопустим е натиск от други сертифициращи организации или клиенти, като такъв натиск ще бъде неутрализиран, съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17021 и процедурите на Органа за сертификация.
-    Различно отношение и/или преференциално обслужване под никаква форма към всички клиенти.
Органът за сертификация е предвидил в структурата си Комитет за запазване на безпристрастността, който 
-    подпомага разработването на настоящата Политика за безпристрастност
-    противодейства на установени тенденции Органът за сертификация да допуска търговски или други условия да попречат на последователното и обективно предоставяне на сертификация 
-    дава съвети по впроси, влияещи на доверието в сертификацията, включително на доброто име и откритостта
-    да извършва преглед най-малко веднъж годишно за безпристрастността на процесите на одит 
Управителят на „Дедал - ОС” ООД е отговорен за ангажимента на Органа за сертификация да предоставя услуги в съответствие с Политиката и процедурите за безпристрастност.

                                                                                                                                                                                               Управители:   /П/
                                                                                                                                                                                               инж. Анна Василева

 

                                                                                                                                                                                               арх. Галина Василева