Διαδικασία πιστοποίησης

 Process of Certification

Μετά την κατάθεση της αίτησης πιστοποίησης και την σύναψη σύμβασης, με διαταγή διορίζεται ομάδα εκτιμητών, η σύνθεση της οποίας συντονίζεται με τον εντολέα. Το επόμενο στάδιο είναι ο αρχικός έλεγχος του συστήματος παραγωγικού ελέγχου

  system 1+/1

  system 2+

Στα συστήματα 1+ και 1, κατά την διάρκεια του πρώτου ελέγχου λαμβάνονται δείγματα για αρχική δοκιμή του τύπου προϊόντος. Η έκθεση με πρόταση για πιστοποίηση συντάσσεται από Εμπειρογνώμονα – εκτιμητή βάσει των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο και από τα πρακτικά της αρχικής δοκιμής του τύπου. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Διαχειριστή της εταιρείας «Δαίδαλος – αξιολόγηση και πιστοποίηση» ΕΠΕ. Βάσει του ληφθέντος πιστοποιητικού, ο παραγωγός εκδίδει δήλωση για τους δείκτες εκμετάλλευσης ή ανταπόκρισης και έχει δικαίωμα να μαρκάρει τα προτεινόμενα από αυτόν προϊόντα. 

Στο σύστημα 1+ η εταιρεία «Δαίδαλος – αξιολόγηση και πιστοποίηση» ΕΠΕ πραγματοποιεί περιοδικές δοκιμές δειγμάτων υπό εποπτικό έλεγχο και χωρίς εποπτικό έλεγχο. 

Μόνιμος έλεγχος:
Ο μόνιμος έλεγχος πραγματοποιείται μέσω εποπτικών ελέγχων των συστημάτων 1 +, 1 και 2 +. Η συχνότητα καθορίζεται από την σταθερότητα της τεχνολογικής διαδικασίας κατά την κατασκευή του προϊόντος

Περιοδική δοκιμή δειγμάτων:
Κατά την εκτίμηση της ανταπόκρισης του προϊόντος κατά το σύστημα 1+, περιοδικά λαμβάνονται δείγματα από το πιστοποιημένο προϊόν για επιβεβαίωση των δηλωμένων δειγμάτων εκμετάλλευσης.

Ευθύνη του παραγωγού κατά το σύστημα
1+ 1 2+ 3 4
Ενσωματωμένο σύστημα παραγωγικού ελέγχου
Αρχική δοκιμή του τύπου προϊόντος από τον παραγωγό
Αρχικές δοκιμές του τύπου προϊόντος από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο        
Δήλωση δεικτών εκμετάλλευσης
Ευθύνη της εταιρείας «Δαίδαλος – αξιολόγηση και πιστοποίησης» ΕΠΕ κατά το σύστημα
1+ 1 2+ 3 4
Αρχικός έλεγχος της παραγωγής και του Συστήματος παραγωγικού ελέγχου    
Αρχικές δοκιμές του τύπου προϊόντος      
Δοκιμές ελέγχου        
Πιστοποιητικό ανταπόκρισης    
Έλεγχος επιτήρησης