Политика и цели по качеството

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ

на Направление Сертификация на строителни продукти към «Дедал- ОС» ООД

Ръководството на ОСП към «ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация» ООД се ангажира да внедри и поддържа система за управление.

Основна цел за разработване и внедряване на система за управление е желание да доказваме, че удовлетворяваме изискванията на стандарта БДС EN/IEC 17065 и на приложимите сертификационни схеми (системи).

Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажира постоянно да се придържа към Политиката, като заявява своите основни цели:

  • Управление на дейностите и прилагане на основни принципи, осигуряващи доверие към сертификацията у всички заинтересовени страни, недопускане на конфликт на интереси и на дискриминационни условия, финасова стабилност и достатъчно ресурси;
  • Законосъобразно договаряне за предоставянето на сертификационни услуги;
  • Пълно, точно и постоянно дефиниране на задълженията, отговорностите, правомощията на персонала, ефикасно обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и въведена СУ;
  • Прилагане и подобряване ефективността на процеси, които да гарантират, че персоналът притежава подходящи знания, в съответствие със схемата (системата) за сертификация и за всяка функция при дейностите по сертификация;
  • Незабавно реагиране на възражения и жалби;
  • Незабавно реагиране на сигнали от сътрудници за възникнали отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи както неговата дейност, така и системата на ОСП към „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” ООД;
  • Осигуряване на ресурси за развиване, поддържане, периодичен преглед и непрекъснато подобряване ефикасността на въведената система за управление и на дейностите в дружеството;
  • Предоставяне на достоверна, неподвеждаща, своевременна информация, свързана с процесите на сертификация, както и с предоставяне, прекратяване или отнемане на сертификация;
  • Опазване на професионалната тайна на информацията, получена или създавана по време на дейностите по сертификация от персонала, комитетите или лица, действащи от името на ОСП към „ДЕДАЛ – оценяване и сертификация” ООД.

Като управители на „ДЕДАЛ – оценяване и сертификация” ООД,

ДЕКЛАРИРАМЕ

Личното си участие в разработването и изпълнението на настоящата политика по качеството.

Политиката и целите са обявени, разбрани, комуникирани, поддържани на всички нива в организацията и се прилагат от всички служители в „ДЕДАЛ – Оценяване и Сертификация” ООД. Тя може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от Ръководството.

Управители:

инж. Анна Василева /п/                                            арх. Галина Василева /п/

25.01.2019 г.