Използване на знака за сертификация

1. Цел и област на приложение
Настоящата процедура определя реда и правилата за ползване на получения сертификат за съответствие на продукт/ производствен контрол.

2. Основания
Съгласно т.т. 7.7.3 от БДС EN ISO/ ІЕС 17065:2012 – Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012).

3. Термини и определения
СПК Система за производствен контрол, Регламент (ЕС) No. 305/2011 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

4. Описание на процедурата

4.1. Маркировката за съответствие „СЕ маркировката“ удостоверява, че продуктите съответстват на приложимите за тях изисквания, определени в хармонизираните стандарти, и че са били подложени на съответните процедури за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и сертификация.

4.2. Маркировката „СЕ“ се нанася върху онези строителни продукти, за които производителят е съставил декларация за експлоатационни показатели.

4.3. Маркировката „СЕ“ се нанася върху строителния продукт или върху закрепен за него етикет така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на продукта, тя се поставя върху опаковката или в придружаващите документи.

4.4. СЕ маркировката за съответствие се нанася от производителя или от неговия упълномощен представител при спазване правилата за нанасяне и графичното изображение на маркировката за съответствие са посочени в приложение II на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 765/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

4.5. Правото за ползване на знака за съответствие и сертификационния знак на „ДЕДАЛ – ОС“ ООД гр. Несебър получава само Производител, чийто продукт е преминал успешно процедурата за оценяване и е получил Сертификат за съответсвие/ производствен контрол.

4.6. На основание на получения сертификат за съответствие/ производствен контрол, производителят има право да издава Декларация за експлоатационни показатели за произвеждания от него продукт и да нанася маркировката СЕ, която е съставена съгласно изискванията на съответния продуктов стандарт в подходящ мащаб, както и сертификационния знак на „ДЕДАС –ОС“ ООД.

4.7. СЕ маркировката на сертифициран продукт се следва от идентификационния номер №1922 на нотифицирания орган „ДЕДАС –ОС“ ООД когато приложената процедура включва оценка на производствения контрол, извършван от производителя. Идентификационният номер на нотифицирания орган се поставя от производителя или неговия упълномощен представител под контрол на нотифицирания орган.

4.8. СЕ маркировката за съответствие, сертификата както и сертификационния знак на „ДЕДАЛ – ОС“ ООД гр. Несебър са валидни на територията на Европейския съюз.

4.9. Документите по сертификация, могат да се използват за търговски цели от операторите, на които са издадени. Операторите не могат да използват документите по сертификация по такъв начин, че: - да се считат валидни за продукти, които не са покрити от сертификацията или - за дейности, различни от тези, за които са издадени; - да подведат междинния получател или крайния потребител на продукта; - да дискредитират ОСП при „ДЕДАЛ – ОС“ ООД; - да издават некоректни декларации, за които не са оторизирани от ОСП при „ДЕДАЛ –ОС“ ООД.

4.10. Клиентът, притежател на Сертификата, който ползва логото на дружеството, трябва да спазва неговите правила за употребата му.

4.11. Номерът на Сертификата, сертификационния знак на „ДЕДАЛ – ОС“ ООД гр. Несебър и СЕ маркировката за съответствие могат да се ползват само за: - Предоставените със сертификата пълномощия; - Рекламни цели и др. в рамките на издадения сертификат за съответствие.

4.12. Производителят има право да поставя идентификационния номер №1922 в комбинация с маркировка СЕ само върху продукти, декларации за експлоатационни показатели или документи, които го съпровождат, когато тези продукти са обхванати от производствения контрол, извършван от производителя и този производствен контрол е оценен от „ДЕДАЛ – ОС“, при това документът - сертификат или одобрение на производствения контрол е в срок на валидност.

4.13. Производителя няма право да ползва сертификата, сертификационния знак на „ДЕДАЛ – ОС“ и СЕ маркировката за съответствие за: - Некоректно позоваване на статута си на оценен Производител; - В рекламни материали, доклади и др. с позоваване извън обхвата на издадения сертификат. Прилагането на дейности по оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели от „ДЕДАЛ – ОС“, които се разграничават от тези, свързани с оценяване на производствения контрол в обхвата на нотификация, не дават право на производителя или неговия упълномощен представител да ползва идентификационния номер №1922 с рекламни или други цели. Клиентът няма право да преостъпва на друго лице сертификат издаден от „ДЕДАЛ –ОС“ ООД.

4.14. Неправилното използване на логото от страна на притежателя на Сертификата се счита за съществено несъответствие и може да доведе до оттегляне или анулиране на сертификата. Ако клиент използва сертификационния знак / лого / идентификационен номер на „ДЕДАЛ – ОС“ за несертифициран продукт, сертификационният орган ще предприеме незабавни законови действия за неправомерно ползване на идентификационния му номер като нотифициран орган. Съдебна отговорност се търси и когато идентификационният номер се ползва неправомерно и подвеждащо в рекламни материали и други документи.

4.15. Клиентът, притежател на Сертификата, е длъжен да уведомява писмено органа по сертификация на продукти за промени, които влияят на съответствието на продукта със стандарта, като: a) всяко изменение на продукта; b) изменение на производствения процес; c) изменение на системата по качество. Клиентът няма право да използва логото на „ДЕДАЛ – ОС“ ООД при реализация на сертифициран продукт докато „ДЕДАЛ –ОС“ ООД не го уведоми, дали обявените промени изискват допълнително проучване. 4.16. Размер и цвят на сертификационния знак на „ДЕДАЛ – ОС“ ООД гр. Несебър

5. Документи свързани с процедурата - няма