فرآیند صدور گواهینامه

  فرآیند صدور گواهینامه

پس از ارابه درخواست صدور گواهینامه و امضای قرارداد با دسفور گروه ارزیابی تعیین می گردد که شرکت کنندگان آن با مشتری هماهنگ می شود. مرحله 

.بعدی بررسی اولیه از سیستم کنترل تولید است

 سیستم 1+/1

 سیستم +2

  برای سیستم های 1 + و 1 در بررسی اولیه نمونه هایی برای تست اولیه نوع محصول گرفته می شود. گزارش پیشنهاد صدور مجوز از سوی کارشناس تهیه

می شود، کارشناسی که براساس نتایج بررسی اولیه و صورتجلسه های اولین تست محصول کار خود را انجام می دهد. گواهینامه – مجوز از سوی مدیر
شرکت ددال - ارزیابی و صدور گواهینامه امضا می شود. بر اساس گواهی دریافت شده، تولید کننده اعلامیه کارارایی و یا تطابق صدور کرده و حق دارد
.روی محصولات خود علامتی را بگذارد

مسئولیت تولید کننده سیستم
1+ 1 2+ 3 4
(FPC)پیاده سازی سیستم کنترل تولید   
تست اولیه نوع محصول از تولید کننده
تست های اولیه نوع محصول توسط یک آزمایشگاه مستقل        
اعلامیه نشانه های کارایی
مسئولیت شرکت " ددال - ارزیابی و صدور گواهینامه" در سیستم
1+ 1 2+ 3 4
(FPC)بررسی اولیه تولید و سیستم کنترل تولید    
تست اولیه نوع محصول      
تست های کنترل        
گواهی انطباق    
بررسی های نظارتی